Mengenal Seluk Beluk BID’AH (2): Adakah BID’AH HASANAH?

Mengenal Seluk Beluk BID’AH (2): Adakah BID’AH HASANAH?

Setiap bid’ah adalah tercela. Inilah yang masih diragukan oleh sebagian orang. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua bid’ah itu sesat, ada pula bid’ah yang baik (bid’ah hasanah). Untuk menjawab sedikit kerancuan ini, marilah kita menyimak berbagai dalil yang menjelaskan hal ini.

[Dalil dari As Sunnah]

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, “Jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah matanya memerah, suaranya begitu keras, dan kelihatan begitu marah, seolah-olah beliau adalah seorang panglima yang meneriaki pasukan ‘Hati-hati dengan serangan musuh di waktu pagi dan waktu sore’. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jarak antara pengutusanku dan hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. [Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya]. Lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (bid’ah) dan setiap bid’ah adalah sesat.” (HR. Muslim no. 867) Continue reading

Mengenal Seluk Beluk BID’AH (1): Pengertian Bid’ah

Mengenal Seluk Beluk BID’AH (1): Pengertian Bid’ah

Saudaraku yang semoga kita selalu mendapatkan taufik Allah, seringkali kita mendengar kata bid’ah, baik dalam ceramah maupun dalam untaian hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun, tidak sedikit di antara kita belum memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan bid’ah sehingga seringkali salah memahami hal ini. Bahkan perkara yang sebenarnya bukan bid’ah kadang dinyatakan bid’ah atau sebaliknya. Tulisan ini -insya Allah- akan sedikit membahas permasalahan bid’ah dengan tujuan agar kaum muslimin bisa lebih mengenalnya sehingga dapat mengetahui hakikat sebenarnya. Sekaligus pula tulisan ini akan sedikit menjawab berbagai kerancuan tentang bid’ah yang timbul beberapa saat yang lalu di website kita tercinta ini. Sengaja kami membagi tulisan ini menjadi empat bagian. Kami harapkan pembaca dapat membaca tulisan ini secara sempurna agar tidak muncul keraguan dan salah paham. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Continue reading

Kuburan Dikunjungi

Kuburan Dikunjungi
oleh : Syaikh Abdullah bin Abdullah bin Humaid 

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk untuk menyembahNya, sebagaimana firman-Nya: “Dan tiada Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahKu”. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dia Subhaanahu Wata’aala menjadikan umat ini sebaik-baik umat yang tampil buat seluruh manusia dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Beliaulah yang meninggikan menara tauhid dan menjaga bentengnya serta memblokade setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Shalawat dan salam serta keberkahan semoga tercurah selalu kepada beliau, keluarga, para shahabat, tabi’in serta orang-orang yang berjalan di atas manhaj dan ajaran-nya yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya, para da’i yang memiliki ghirah agama yang tinggi yang tidak takut celaan dan umpatan siapapun.

Amma ba’du; Syi’ar kaum Muslimin yang paling agung adalah masjid-masjid yang di dalamnya senantiasa dikumandangkan dan disebut nama Allah. Masjid-masjid yang diramaikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Masjid-masjid inilah menara ilmu dan corong dakwah. al-Masjid al-Haram adalah diantara masjid-masjid yang terdepan dalam hal ini dan merupakan kiblat seluruh orang Islam di bagian timur bumi dan baratnya. Continue reading

Aqidah Imam Empat (Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad) Tamat

A. Pendapat Imam Ahmad tentang Tauhid

  • Di dalam kitab Thabaqat al-Hanabilah, terdapat keterangan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang tawakkal. Jawab beliau: “Tawakkal itu adalah mengandalkan sepenuhnya kepada Allah dan tidak mengharapkan dari manusia.” [1]
  • Di dalam kitab al-Mihnah terdapat keterangan bahwa Imam Ahmad berkata: “Allah itu sejak azali terus berfirman. Al-Qur’an adalah firman-firman Allah dan bukan makhluk, dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat selain yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah.” [2]
  • Imam Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Bakr al-Marwazi, katanya, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits-hadits yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, melihat Allah, Isra’, dan kisah ‘Arsy, yang ditolak oleh kelompok Jahmiyah. Ternyata menurut beliau, hadits-hadits tersebut shahih, dan beliau berkata: “Hadits-hadits itu telah diterima oleh umat Islam, dan jalankanlah (pahamilah) hadits-hadits itu seperti apa adanya.” [3]
  • Abdullah bin Ahmad berkata di dalam kitab as-Sunnah, bahwa Imam Ahmad berkata: “Barangsiapa yang berpendapat bahwa Allah itu tidak berfirman, maka telah kafirlah dia. Kita meriwayatkan hadits-hadits itu seperti apa adanya.” [4]
  • Imam al-Lalaka’i meriwayatkan dari Hanbal bahwa ia bertanya kepada Imam Ahmad tentang ru’yah (melihat Allah di Akhirat). Jawaban beliau: “Hadits-Hadits mengenai ru’yah itu shahih. Kita mengimani dan menetapkannya. Dan semua hadits yang diriwayatkan dari Nabishallallahu ‘alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang bagus, kita mengimaninya dan menetapkan keshahihannya.” [5] Continue reading
%d bloggers like this: